Золотой клон
Меню сайта

Главная » 2009 » Май » 22 » Тесты по культурологии
Тесты по культурологии
09:59:31

Т Культурні універсалії  
В1 Аксіологічний підхід дослідження культури пропонує аналізувати:  
о+ світ цінностей;  
В1 Основою формування етнічних та національних культур є:  
о+ єдність мови;  
В1 Французький учений, що проголосив повернення людини в лоно природи, це –  
о+ Жн.-Ж. Руссо;  
В1 В умовах процесу глобалізації та модернізації культурні цінності народу необхідно розглядати як:  
о+ основу для соціокультурної творчості;  
В1 Формування глобальної культури відбулося у добу:  
о+ наприкінці ХХ століття;  
В1 Термін «Культурологія» для позначення гуманітарної дисципліни, що вивчає культуру як «самостійну упорядочность феноменів», – запропонував  
о+ Л.Уайт;  
В1 Функцією культури, що визначає зміну людиною навколишнього середовища відповідно до власних потреб, є:  
о+ адаптивна;  
В1 Для гуманітарних наук «Культурологія» та «Соціологія культури» справедливе твердження:  
о+ «Культурологія» є частиною «Соціології культури», що аналізує культуру в контексті соціальних процесів;  
В1 Особливістю західної культурної людини не характерним:  
о+ визнання свободи як одній з вищих цінностей;  
В1 Культура, орієнтована на шанування природи, її вивчення, відображення в мистецтві:  
о+ натуроцентристська;  
Т2 Форми культури  
В1 Правила, відповідно до яких люди будують свою поведінку та діяльність, визначаються:  
о+ нормами  
В1 Культурна антропологія досліджує:  
о+ процеси адаптації людини до навколишнього культурного середовища;  
В1 Культура ренесансу, Реформації, розвиток науки та освіти сприяли формуванню культури:  
о+ Нової доби;  
В1 Визнаними художніми методами постмодернізму є:  
о+ компіляція та цитність культурних взірців;  
В1 Функцією культури, що визначає єдність соціальних спільностей на основі загальних поглядів, переконань, цінностей є :  
о+ інтеграційна;  
Т1 Культура первісного суспільства  
В1 Амулет – це предмет:  
о+ фетишизму;  
В1 Визначте автора фундаментальної праці «Первісна культура» (1871)  
О+ Е.Тейлор;  
В1 Хто за національністю відомий український археолог Вікентій Хвойка  
о+ чех;  
В1 Хто сприяв занепаду кіммерійської культури:  
О+ скіфи;  
В1 Яку назву мав перший метал, яким оволоділа людина:  
о+ мідь;  
В1 Що є біографією культури:  
о+ Історія культури;  
В1 Ким була людина для Л.Уайта:  
о+ «символічною твариною»;  
В3 З яких розділів складається культурологія:  
о+ Теорія культури;  
о+ Історія культури;  
о+ Прикладної культурології;  
В2 Від яких двох найвідоміших методологічних підходів залежить оцінка етнічних культур:  
о+ аксіологічний;  
о+ функціональний;  
Т. Теоретичні аспекти культури  
В1. Які два основні методи використовуються при вивченні розмаїття етнічних культур:  
о+ синхроний;  
о+ діахронний  
В1. Різновид культури, що виник на основі кровної спорідненості, територіальної спільності, звичаїв:  
о+ Етнічна  
В1. Автор концепції «Виклик»- «Відповідь»  
О+ А.Тойнбі;  
В1 Хто із сучасних мислителів висунув концепцію "осьового часу"  
о+ К. Ясперс  
В1 Як за класифікацією П. Сорокіна називається тип культури  
о+ ідеаціональний  
В1 Як у культурології називаються ознаки, що притаманні для всіх культур народів світу  
о+ культурні універсалії  
В1 Хто з європейських мислителів написав працю "Занепад Європи"  
о+ О. Шпенглер  
В1 Яку назву має науковий напрям, що обгрунтовує філософське розуміння культури як унікального та всеосяжного суспільного феномену  
о+ філософія культури  
В1 Як реалізує себе особистість у своєму взаємозв'язку з культурою - вона виступає як  
о+ суб'єкт культурної творчості  
В1 Назвіть представника еволюційної школи у культурології  
о+ Дж. Фрезер  
В1 Кому з нижчезазначених мислителів належить концепція "природної антикультурності"  
о+ Ж.-Ж. Руссо  
В1 Кому з мислителів належить ідея створення так званої
«універсальної всесвітньої церкви» - носія релігії майбутнього  
о+ А. Тойнбі  
В1 Назвіть представників психологічної парадигми:  
о+ З. Фрейд, К. Юнг  
В1 Що в перекладі на українську мову означає латинське слово, від якого походить назва культурологія  
о+ культура  
В1 Яку назву отримало щось, що створено людиною поза природними процесами - продукт культури  
о+ артефакт  
В1 Вид листа, у якому предмети, події і дії зображуються за допомогою умовних знаків  
о+ піктограма  
В1 Як у сучасній науці трактується культура нецивілізованих народів, усна народна творчість  
о+ фольклор  
В1 Хто з сучасних філософів написав дослідження: «Античний космос і сучасна наука», «Історія античної естетики», «Діалектика міфу», «Антична міфологія в її історичному розвитку», «Типи античного мислення»  
о+ А.Лосєв  
В1 Яку назву має обряд посвячення, що являє собою комплекс релігійних церемоній і фізичних іспитів.  
о+ ініціація  
В1 Як в археології називається шар землі, що містить залишки діяльності людини, древніх споруджень, господарське і будівельне сміття  
о+ культурний шар  
В1 Яку назву мають вірування в злих духів та інших надприродних істот  
о+ демонізм  
В1 Яку назву має природний ландшафт, змінений в результаті діяльності людини  
о+ культурний ландшафт  
В1 Що є основою марксистської концепції генезису людини та культури:  
о+ праця  
В1 Що таке фетишизм:  
о+ поклоніння предметам  
В1 Що таке магія:  
о+ віра в надприродні можливості людини  
В1 Як називаються міфи, що розповідають про створення світу в античній Греції:  
о+ есхатологічні  
В1 Як у християнстві називається місце есхатологічної битви у часі кінця світу, у якій будуть брати участь "царі всієї Землі":  
о+ Армагеддон  
В1 Хто визнан засновником буддизму:  
о+ Сідхартха Гаутама Шакьямуні  
В1 Хто з відомих західних учених розглядав цивілізації як "самостійні дискретні одиниці, на які розпадається історичне існування людства"  
о+ А.Тойнбі  
В1 Як перекладається латиною слово, від якого походить культурологічний термін "цивілізація"  
о+ місто  
В1 Хто з видатний дослідників особливостей візантійської культури автор праці "Мала історія Візантійської естетики"  
о+ В. Бичков  
В1 Яку назву мало філософське вчення, що користувалося великою популярністю в античності  
о+ евдемонізм  
В1 Яку назву має літературно-філософський жанр, що сформувався у творах давньогрецького мислителя Платона:  
о+ діалог  
о бесіда  
о співбесіда  
В1 Хто з вітчизняних культурологів відомий своєю працею «Творчість Франсуа Раблє та народна культура Середньовіччя й Ренесансу»  
о Б. Віппер  
о Д. Мак-Алистер  
о+ М. Бахтін  
о А. Лосєв  
В1 Яку назву має сфера реалізації естетичних відносин людини до дійсності, що має прояви в її зовнішньому вигляді, культурі одягу та поведінки:  
о духовна культура  
о+ побутова культура  
о фізична культура  
о матеріальна культура  
В1 Яким терміном позначається вищий підйом духовних і фізичних сил митця в процесі створення ним твору мистецтва:  
о творчість  
о другий подих  
о+ натхнення  
о експресія  
В1 Яку назву мають світогляд, впровадження в громадське життя ідей і знань, характерних для кожної епохи, що містять у собі всі, форми й рівні суспільної свідомості:  
о світова культура  
о класична культура  
о+ духовна культура  
о матеріальна культура  
В1 Назвіть вид непродуктивної діяльності, де мотив лежить не в її результаті, а в самому процесі:  
о праця  
о+ гра  
о творчість  
о робота  
В1 Хто з західних архітекторів написав книгу-маніфест "Урбанізм"  
о Е. Саарінен  
о О. Німейер  
о+ Ле Корбюзьє  
о Ф. Райт  
В1 Яку назву має робота російського історика Л. Гумільова, у якій культура розглядається як "викристалізована пасіонарність":  
о «Лист для заохочення гуманності»  
о+ «Етногенез і біосфера Землі»;  
о «Сутність християнства»  
о «Елементи людської культури»  
В1 Який термін використав російський філософ К. Лєонтьев для позначення науки, пов’язаної в західній культурі з індивідуалізмом, з тим "захопленням прав і гідностей людини, що запанувало в Європі на прикінці XVIII ст.":  
о анторопософія;  
о антропогенез  
о+ антропометрія  
о антропоцентризм  
В1 Яку назву має суспільство, характеристикою якого є плюралізм у економіці й політиці, культурі, розгорнуті й збагачені структури громадянського суспільства й правової держави:  
о+ постіндустрійне  
о відкрите  
о утопічне  
о індустріальне  
В1 Специфічне явище, що відноситься до масової культури; синонім стереотипного псевдомистецтва, позбавленого художньої цінності:  
о+ кітч  
о підробка  
о халтура  
о ерзац  
В1 Різновид культури, що свідомо орієнтує свої матеріальні й духовні цінності не на еліту, а на масовий загал  
о споживча культура  
о+ масова культура  
о комерційна культура  
о популярна культура  
В1 Як називається високий рівень володіння зображувальними засобами й технікою виконання у мистецтві:  
о творчість  
о винахід  
о+ технологія  
о майстерність  
В1 Назвіть діяльність приватних осіб – знавців та шанувальників культури, що надають безкорисливу допомогу митцям:  
о спонсорство  
о+ меценатство  
о підживлення  
о фінансування  
В1 Яку назву має світоглядна установка на роз'єднання культур; практика культурної відособленості:  
о регіональний патриотизм  
о полікратія  
о цивільна роздробленість  
о+ партикуляризм  
В1 Яку назву має загальна культура особистостей, що вивчає сфери взаємин представників протилежних статей:  
 
о+ сексуальна культура  
В1 Поняття, що виражає історичні змінні погляди, на психіку та духовний світ людини; поняття про особливу нематеріальну субстанцію, незалежну від тіла:  
о+ душа  
В1 Визначте поняття культури національної сукупності людей, мешкаючих на певній території або її частині, оточеної з усіх боків територією однієї або кількох держав:  
о культура андеграунда  
о+ культура анклаву  
В1 Який з нижчеподаних термінів фіксує приховану можливість, здатності культури виявити свою міць у певних соціальних умовах:  
о+ культура потенційна  
В1 Який з поданих нижче термінів вживається в культурології при поясненні деяких культурних феноменів, що відбуваються в періоди великих соціальних потрясінь:  
о+ симпліфікація  
В1 Як називається прагнення пояснити духовні й культурні фактори винятково тим або іншим станам суспільства:  
о+ соціологізм  
В1 Визначте термін духовної діяльності людини, що породжує новації, і має характерні риси неповторного, оригінального та унікального:  
о+ творчість  
В1 Яку назву має рух за об'єднання церков:  
о+ реформація  
В1 Яким терміном позначається шанування різних матеріальних об'єктів, що мають надприродні властивості допомагати в любові, зцілювати, оберігати від ворогів:  
о+ фетшизм  
В1 Яку назву має естрадна пісня, мелодія, що користується особливим успіхом у публіки:  
о+ шлягер  
В1 Яку назву має стійка етнічна спільність, що виникла на основі мовної, територіальної, соціально-економічної, культурної спільності, особливостей психічного складу в процесі утворення внутрішньої культури:  
о+ нація  
В 1 Засновником абстракціонізму в історії світової культури вважається:  
о + В. Кандинський  
В 1 Трипільська культура на території України розповсюдилась у:  
о+ ІV – ІІІ тис. до н.е.  
в1 Поняття “макрокосм” і “мікрокосм” характерні для культуротворчості:  
о+ Г. Сковороди  
В 1 Кирило-Мефодіївське братство сформовано як:  
о+ Політична організація  
В 1 Стиль Бароко В Україні Розвивався:  
о+ У 20-30 рр. ХVІІ ст.  
В 1 Фольклор, як провідний початок духовної культури України визначено:  
о+ Наприкінці ХVІІІ ст.  
В 1 Ознакою українського бароко є:  
о + Духовний аскетизм  
В 1 Філософсько-світоглядне опрацювання цілісної концепції історії української культури розроблено в працях:  
о + І. Франка  
В 1 Імпресіоністські тенденції посилюються в українській культурі:  
о + На початку ХХ ст.  
В 1 Футуризм, символізм, неокласицизм розповсюджуються в українському мистецтві:  
о + З 30-х років ХХ ст.  
В 1 Терміном “пожовтневий ренесанс” характеризується українська культура періоду:  
о + 20-х років ХХ ст.  
В 1 Стоянки первісної людини на території України з’явились:  
о + У добу палеоліту  
В 1 Прадавні українські племена переходять від полювання та рибальства до землеробства і скотарства:  
о + У добу неоліту  
В 2 Для трипільської культури характерний розвиток:  
о + Техніки кераміки  
о + Ужиткового промислу  
В 1 Перший поділ праці: скотарство відокремлюється від землеробства, – відбувається:  
О + В епоху бронзи  
В 1 Формування слов’янського етногенезу почалося:  
о + У ІІ тис. до н.е.  
В 1 Другий поділ праці – відокремлення ремісництва від землеробства розпочався:  
о + У І тис. до н.е.  
В 1 Розподіл суспільства на класи і формування держави на території України починається:  
о + У І тис. до н.е.  
В 1 У творах якого філософа вперше зустрічаються згадки про Україну в образі Скіфії:  
о + Геродота  
В 2 Візантійські вчені в VІ ст. пишуть про слов’ян, називаючи їх антами, венедами і склавінами, характеризуючи слов’ян як численний, культурний і соціально активний народ, який бере участь у політичному й культурному житті Південно-Східної Європи. Кому з вчених належить дане ствердження:  
о + Менандру Протиктору, Прокопію Кесарійському  
о + Феофалію Сімокатту, Маврікію Стратегу  
В 1 Вторгнення гунів на територію України відбулося:  
О + В ІІ ст. н.е.  
В 1 За теорією М. Грушевського прадавніми українцями слід вважати:  
О + Антів  
В 1 Національно-визвольні ідеї формуються в українському соціокультурному середовищі:  
О + З ХVІ ст.  
В 1 Місто Київ стає провідним культурно-ідеологічним центром України:  
О + На початку ХVІІ ст.  
В 1 Часом ствердження України як держави з новітньою культурою на основі народного демократизму і народною мовою вважають:  
О + 50-60-ті роки ХІХ ст.  
В 1 Входження України в загальнослов’янський та світовий культурний процес відбувся:  
О + В 60-90-ті роки ХІХ ст.  
В 1 Утвердження України як великої національної культури світового значення й резонансу відбувся:  
О + На початку ХХ ст.  
В 1 Національно-культурне Відродження на теренах України розпочалося:  
О + На початку ХХ ст.  
В 1 Ідеї національно-культурного Відродження України відбилися у творах:  
О + І. Котляревського  
В 1 Проблеми українського народознавства у своїх творах висвітлювали:  
О + М. Максимович, П. Куліш  
В 1 Національно-демократична революція і формування Україною національної державності (УНР, ЗУНР), незважаючи на їх поразку від більшовиків у 1919-20 рр., сприяла:  
О + Утвердженню потужного історичного імпульсу для подальшого національно-культурного будівництва  
В 1 Періодом особливо жорстокого тоталітаризму в Україні, що характеризується гострими суперечностями в соціокультурному житті, масовою ліквідацією писемності, примітивізацією наукової думки, вульгаризацією світоглядних міфів, визначено:  
О + 30-ті – початок 50-х років ХХ ст.  
В 1 Процес денаціоналізації неросійських народів та загибель національної мови тривав:  
О + У повоєнні части  
В 1 Ера постіндустріального суспільства в Україні розпочалася:  
О + Наприкінці ХХ ст.  
В 1 Трагічні події українського ренесансу  (“розстріляне Відродження”) відбулися:  
О + У 1929 р.  
В 1 Розширення меж творчої свободи, наявність художнього досвіду і творчих сил, тенденція до консолідації національних мистецьких шкіл, зв’язки з мистецтвом інших країн, посилення усталеної форми зв’язків культури з народом, широкий спектр шукань більшої естетичної дієвості культури (змістовної, гуманної, емоційної) – названі характеристики виступають критерієм соціокультурного періоду:  
О + Початку ХХІ ст.  
В 1 Нестор літописець у “Повісті врем’яних літ” висунув концепцію походження слов’янської культури: “по довгих же часах сіли слов’яни по Дунаєві, де є нині Угорська земля і Болгарська. Від тих слов’ян розійшлися вони по всій землі і прозвалися іменами своїми, в залежності від того, де сиділи, на котрому місці”. Визначте до якої теорії належить дана концепція:  
О + Карпато-дунайської теорії  
В 1 За часів Київської Русі існувала традиція підтвердження князем складеного договору (економічного, політичного, територіального) клятвою. Визначте, ім’ям якого Бога підтверджували свою клятву київські князі:  
О + Перуна та Волоса (Велеса)  
В 1 За часів правління князів Олега та Святослава “монетною одиницею” на Київській Русі вважалися:  
О + Домашній скот  
В 1 У представників слов’янських племен Бог Волос (Велес) вважався:  
О + Богом торгівлі та покровителем купців  
В 1 Першими в історії світової культури згадку про слов’янські племена залишили:  
О + Тацит, Пліній, Птоломей  
В 1 Утворення Боспорського царства на теренах України відбулося:  
О + В V ст. до н.е.  
В 1 Про географію розселення слов’ян-венедів і поширення їхньої культури свідчить одне з ранніх джерел:  
О + Пентінгерова карта (кінець ІІІ – початок VІ ст.)  
В 1 Загальнослов’янська мова як лінгвістична одиниця в мовній культурі народів належить до:  
О + Індоєвропейської гілки  
В 2 До стародавнього слов’янського етоносу належать:  
О + Дзєдзіцька і колочинська культури  
О + Пеньківська і празька культури  


 

Просмотров: 4197 | Добавил: goldclon | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Календарь
«  Май 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Поиск

Друзья сайта

Статистика


Copyright MyCorp © 2020
Сделать бесплатный сайт с uCoz